05 októbra 2008

Leták

Ciele a poslanie asociácie SGSA

Cieľom a poslaním asociácie SCUTUM-GSA je:

- vytvárať podmienky na uspokojovanie špeciálnych záujmov a potrieb svojich členov ako aj širokej verejnosti na vysokej úrovni tak, aby prispeli k získavaniu rozvoja pohybových a telesných zručností a schopností, teoretických vedomostí, zvýšeniu ich telesnej a duševnej zdatnosti,

- viesť, najmä mládež, k trvalému záujmu o aktívnu a pravidelnú športovú činnosť, vytrvalosti a sebaovládaniu, upevňovaniu ich fyzického a duševného zdravia, k získaniu väčšej sebadôvery,

- zabezpečiť podľa svojich možností odbornú prípravu, ekonomické, materiálno-technické, priestorové, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť SGSA ako celku i jeho členov, za účelom dosahovania špičkových výkonov,

- podporovať výchovu a vzdelávanie svojich členov a ich výkonnostný a kvalifikačný športový rast,

- zastupovať a obhajovať záujmy, potreby a práva svojich členov vo vzťahu k iným športovým organizáciám, štátnym organizáciám, medzinárodným organizáciám,

- viesť záujemcov o športovú streľbu, obrannú streľbu, bojové umenia a sebaobrany k bezpečnému a zodpovednému zaobchádzaniu so strelnými a inými rôznymi zbraňami, v potrebnom rozsahu dôsledne dodržiavať všetky právne predpisy, opatrenia a rozhodnutia kompetentných štátnych orgánov.

- viesť svojich členov k dodržiavaniu fair-play, etických a mravných pravidiel, ochrane zdravia a životného prostredia,

- určitou mierou prispieť k formovaniu osobnosti svojich členov s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami,

- v spolupráci s medzinárodne uznávanými inštruktormi organizácia a realizácia kurzov, vzdelávacích aktivít, výcvikových akcií pre organizácie a jednotlivcov, športových a súťažných aktivít , spoločenských a kultúrnych podujatí v oblasti :

* športovej streľby

* obrannej streľby

* športovej činnosti

* bojových umení

* sebaobrany

* extrémnych športov

* outdoorových aktivít

* športovej a služobnej kynológie

- zaručiť vysokú kvalitu výučby s individuálnym prístupom a zaujímavé zážitky, či už pre jednotlivcov alebo skupiny. Filozofia asociácie je založená na spolupráci a v združovaní s najlepšími.

- spolupracovať s inými organizáciami, inštitúciami a športovými klubmi v snahe plniť cieľ, poslanie a úlohy SGSA,

- výcvikové akcie vykonávať podľa dohody s objednávateľom (zamestnávateľ, skupina, jednotlivec) a program prispôsobiť znalostiam a skúsenostiam účastníkov.

- dbať na ochranu osobnosti a osobných údajov klienta, vážiť si česť, vážnosť a dôstojnosť našich klientov, zachovávať obchodné tajomstvo.


motto: „Nestačí byť dobrým, treba byť ešte lepším a zvíťaziť sám nad sebou”

03 októbra 2008

Čo znamená slovo SCUTUM ?

Scutum (štít)
Scutum, 1. - 3. stor. n.l.

Scutum (lat. štít) bol drevený štít, súčasť rímskej uniformy, ktorý používali vojaci rímskeho vojska od 6. storočia p.n.l. do 3. storočia n.l.
Od 4 stor. p.n.l sa scutum stal hlavným štítom vojska. Niekedy v druhej polovici 3 stor. bol vyradený a nahradený oválnymi neskororímskymi štítmi. Vyradenie tohto štítu sa dá nazvať chybou, nakoľko klasické rímske manévre (napr. testudo-korytnačka) už neboli s novými štítmi tak úspešné. Oválny štít nedokázal vojaka brániť proti strelám tak ako scutum.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Scutum_(%C5%A1t%C3%ADt)