05 októbra 2008

Ciele a poslanie asociácie SGSA

Cieľom a poslaním asociácie SCUTUM-GSA je:

- vytvárať podmienky na uspokojovanie špeciálnych záujmov a potrieb svojich členov ako aj širokej verejnosti na vysokej úrovni tak, aby prispeli k získavaniu rozvoja pohybových a telesných zručností a schopností, teoretických vedomostí, zvýšeniu ich telesnej a duševnej zdatnosti,

- viesť, najmä mládež, k trvalému záujmu o aktívnu a pravidelnú športovú činnosť, vytrvalosti a sebaovládaniu, upevňovaniu ich fyzického a duševného zdravia, k získaniu väčšej sebadôvery,

- zabezpečiť podľa svojich možností odbornú prípravu, ekonomické, materiálno-technické, priestorové, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť SGSA ako celku i jeho členov, za účelom dosahovania špičkových výkonov,

- podporovať výchovu a vzdelávanie svojich členov a ich výkonnostný a kvalifikačný športový rast,

- zastupovať a obhajovať záujmy, potreby a práva svojich členov vo vzťahu k iným športovým organizáciám, štátnym organizáciám, medzinárodným organizáciám,

- viesť záujemcov o športovú streľbu, obrannú streľbu, bojové umenia a sebaobrany k bezpečnému a zodpovednému zaobchádzaniu so strelnými a inými rôznymi zbraňami, v potrebnom rozsahu dôsledne dodržiavať všetky právne predpisy, opatrenia a rozhodnutia kompetentných štátnych orgánov.

- viesť svojich členov k dodržiavaniu fair-play, etických a mravných pravidiel, ochrane zdravia a životného prostredia,

- určitou mierou prispieť k formovaniu osobnosti svojich členov s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami,

- v spolupráci s medzinárodne uznávanými inštruktormi organizácia a realizácia kurzov, vzdelávacích aktivít, výcvikových akcií pre organizácie a jednotlivcov, športových a súťažných aktivít , spoločenských a kultúrnych podujatí v oblasti :

* športovej streľby

* obrannej streľby

* športovej činnosti

* bojových umení

* sebaobrany

* extrémnych športov

* outdoorových aktivít

* športovej a služobnej kynológie

- zaručiť vysokú kvalitu výučby s individuálnym prístupom a zaujímavé zážitky, či už pre jednotlivcov alebo skupiny. Filozofia asociácie je založená na spolupráci a v združovaní s najlepšími.

- spolupracovať s inými organizáciami, inštitúciami a športovými klubmi v snahe plniť cieľ, poslanie a úlohy SGSA,

- výcvikové akcie vykonávať podľa dohody s objednávateľom (zamestnávateľ, skupina, jednotlivec) a program prispôsobiť znalostiam a skúsenostiam účastníkov.

- dbať na ochranu osobnosti a osobných údajov klienta, vážiť si česť, vážnosť a dôstojnosť našich klientov, zachovávať obchodné tajomstvo.


motto: „Nestačí byť dobrým, treba byť ešte lepším a zvíťaziť sám nad sebou”